ДАЗО4

5-цифрен код

Електродвигатели асинхронни закрити обдуваеми трифазни с ротор на късо серия ДАЗО4 са предназначени за задвижване на машини с тежък пуск , неизискващи регулиране на скоростта на въртене, също и за задвижване на помпи, вентилатори, въздухоотводи, димоотводи и други механизми с аналогични пускови характеристики, в това число и задвижване на механизми за собстени нужди на топло- и атомни електроцентрали.

Електродвигателите са предназначени за работа в мрежа на променлив ток с честота 50 Hz, и напрежение 10 000V, 6 000V и 3000V.Двигателите с напрежение 3000V се изработват в габаритите на двигатели с напрежение 6000 V със запазване на мощността , при това токът на статора се увеличава 2 пъти.

Пускът на двигателя е прав, както при нормално напрежение на мрежата , така и при понижение на напрежението за времето на пуска на двигателя до 0,8 Uhom.

Конструктивно изпълнение.

  • Конструктивно изпълнение на двигателя според способа на монтажа- IM 1001.
  • Способ на охлаждане на двигателя- ICA01A61.
  • Степен на защита - IP 54, на клемната кутия - IP 55, на вентилатора- IP 21.

В двигателя са поставени лагерни окачвания с пластична смазка. Контролът на температурата на лагерите се осъщесвява посредством термопреобразователни съпротивлвния.
Изолацията на статорните намотки е с клас на нагревоустойчивост "F". и с използване от клас "В" на термореактивна, влагоустойчива изолация.

Статорната намотка на електродвигателите на 3000 V и на 6000 V има шест изводни края , закрепени на четири изолатора в клемнта кутия, а на 10 000 V- с три изводни края . Съединения на фазите на намотките Y.Намотката на статора е къса, алуминиева, лята.

Двигателите допускат лява и дясна посока на въртене на вала. Изменението на посоката на въртене се осъществява само от състояние на покой.

Двигателите допускат два поредни пуска от охладено състояние или един пуск от нагрято. нтервалът между последователни пускове трябва да е не по- малък от три часа, брой на пусковете не повече от 10 000 за периода на експлоатация и не повече от 500 пуска в година. Куплирането на двигателя със задвижаните механизми се осъществява посредстом еластични муфи.