А4

5-цифрен код

Електродвигатели асинхронни трифазни с ротор накъсо защитени серия А4 са предназначени за задвижване на механизми, неизискващи регулиране на скоростта на въртене, а също и помпи, въздухоотводи, вентилатори, димоотводи и други механизми с аналогични характеристики при пуска.

Двигателите са предназначени за работа от мрежа на променлив ток с честота 50 Hz, и напрежение 6000V и 3000V. Двигателите с напрежение 3000V се изготвят в габаритите на двигатели с напрежение 6000V, като мощността се съхранява, а тока на статора се увеличава два пъти.

Пускът на двигателите е прав, осигурява се както при номинално напрежение на мрежата, така и при понижение на напрежението за времето на пуска до 0,8 Uhom.

Двигателите позволяват два пуска с интервал от 5 мин. В хладно състочние или един пуск от нагрято състояние. Интервалът между последващите пускове е не по- малък от три часа. , количеството на пусковете е не повече от 2000 за периода на експлоатация и не повече от 250 в година.

Основни преимущества на двигателите А4 пред техните аналози

 • Изолацията на намотките с клас на нагревоустойчивост "F" с използването й по топлинно
 • Натоварване по клас "В".
 • Осъвършенствана конструкция на изходните проеодници на намотките на статора;
 • Лята намотка на ротора на късо вмвсто заварена конструкция;
 • Осъврършенствана конструкция на лагерните възли;
 • Контрол на температурата на лагерите;
 • Възможност за контрол на температурата на намотките и сердечника на статора и стационарен контрол на вибрациите ( по изискяване н апотребителя).

Условия на експлоатация

 • Двигателите се изработват в климатично изпълнение У3.
 • Номинален режим на работа- продължителен- S1.
 • Околната среда трябва да е невзривоопасна, да не съдържа токопроводим прах, агресивни пари, концентрирани газове, разрущаващи метала и изолацията.

Конструктивно изпълнение

 • Конструктивно изпълнение според способа на монтажа- IM 1001
 • Способ на охлаждане на двигателя- ICA01.
 • Степен на защита- IP 23, на клемнта кутия- IP 44.

В двигателите са поставени лагерни окачвания с пластична смазка. Контролът на темпереатурата на лагерите се осъществява посредством термопреобразувателни съпротивления.

Изолацията на намотките на статора е с клас на нагревоустоичивост "F", с използване по клас "В" термореактивна , водоустойчива.Намотката на статора на двигателя на 3000 и 6000 V е с шест изходни края , закрепени на четири изолатрора в клемната кутия., а на 10 000 V- с три изводни края. Съединение на фазите на намотките- Y. Намотката на статора е накъсо съединена, алуминиева, лята.

Двигателите позволяват лява и дясна посока на въртене на вала. Промяната на посоката на въртене става при състояние на покой.
Съединението н адвигателя със задвицвания механизъм става посредством еластични муфи.

Мощност, kW Тип на двигателя Напрeжение, V Скорост на въртене (синхр.), об/мин Ток на статора, А
200 А4-355LК-4 6000 1500 22,9
250 А4-355L-4 6000 1500 28,6
315 А4-355X-4 6000 1500 36,0
400 А4-355Y-4 6000 1500 36,0
200 А4-355L-6 6000 1000 24,8
250 А4-355X-6 6000 1000 30,7