АИМ-М до 18,5 кВ

5-цифрен код

 Асинхронните трифазни електродвигатели с ротор на късо от серия АИМ-М са предназначени за задвижване на вентилатори,помпи и други стационарни механизми и машини във фармацефтичната, химическата, минната, газовата,нефтопреработващата и други отрасли на промишлеността.

          Електродвигателите могат да бъдат експлоатирани в помещения и открити пространства от клас 1 и2,в които е възможно образуване на газо-въздушни взривоопасни смеси,отнесени към категория I I A, I I В и групи Т1, Т2, Т3 и Т4.В качеството си на електрооборудване с повишена надеждност против взривове електродвигатели АИМ-М 63,71,80 могат да бъдат експлоатирани в среди,отнасящи се към категория I I С.

         Предлагат се различни модификации според работната среда или материала на изработка. Например:

Серия АИМ-Л - Всички характеристики се припокриват със серия АИМ М но теглото е значително намалено защото се изработва от алуминии.

Серия АИМ-С Всички характеристики се припокриват със серия АИМ М но присъединителните размери отговарят на международният стандарт CENELEC.

Серия АИУ - предназначена за работа в подземни мини, рудници и шахти , където има опасност от рудничен газ или запалим прах. 

Серия АИМА-М (Л) - предназначени за задвижване на запорна арматура в работна среда II A, II B и кратковременен режим S 3.

       Пускът на двигателите е директен на пълно напрежение на мрежата.

Електродвигателите са разчетени за продължителен режим на работа S1, но допускат и работа в режими S2, S3, S4, S6.

Вид взривозащита на корпуса на двигателя- взривонепроницаема-"d”. Вид взривозащита на клемната кутия-повишена надеждност против взрив-"е”. Степен на защита на корпуса и клемната кутия- IP54;на вентилатора- IP 20. Способ на охлаждане- ICA 0141.